မင္းသားၾကီး (ကိုညီ) အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ဳိးေဆာင္

မင္းသားႀကီး(ကိုညီ) အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

48

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

30

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

78