ေမတၱာေရာင္ျခည္ အိမ္ ၿခံ ေျမ တုိက္ခန္း ကြန္ဒုိ အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း
(MettarYaungChi Real Estate)

ေရာင္း ဝယ္ ငွါး

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/MettarYaungChiRealEstate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

24

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

40

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

64

အထူးျပဳရာ တိုင္းေဒသႀကီး / ၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ၿမိဳ ႔နယ္အားလံုး