အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း
(Eain Ka Bar Real Estates)

အိမ္ကမာၻ စက္မွဳဇုန္ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္း
အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားမ်ားကိုလူျကီးမင္းတို႔စိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မွုေပးေနပါသည္။
'' လူၾကီးမင္းတို၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ " ခိုင္မာေစဖို႕ " '' အိမ္ကမာၻ '' ႏွင့္ ဆက္သြယ္စို ''

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Eain-Kabar-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

108

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

20

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

128