အာရွေျမယာ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးတူေရာင္း၀ယ္ေရး (Asia Land Real Estate)

အာ႐ွေျမယာ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးတူ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Aisa-Myay-Yar-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

6

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

7