စံရိပ္ျငိမ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး 71 YADANAR ကြန္ဒို ၏ Floor Plan