အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္

လံုးျခင္းRC ၃ထပ္တိုက္နွင္ၿခံေရာင္းမည္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ၿခံနွင့္တိုက္အျမန္ေရာင္းလိုသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေစ်းနွံးသက္သာ၍ သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ ေနရာရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္းမ်ား ေရာင္းပါမည္။...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သစ္ေမႊး ၊ၾကယ္ပဲ၊ ေလ်ွာ္ျဖဴ ၊ နဂါးေမာက္ နွင့္ အျခား စိုက္ပ်ိဳူးေရး ၊ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္နွင့္ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရန္ ေနရာေကာင္း -- ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္*အထူးေလ်ာ့ေစ်း* (ေပ ၄၀* ေပ ၆၆၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕အလယ္ရွိတန္ဖိုးရွိေသာသီးပင္စားပင္မ်ားပါေသာ ျ...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္တိုင္း၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ သုခၿမိဳင္ (၅) လမ္း၊ အမွတ္-၃၆၆၊ အလ်ား ၄၀* အနံ ၆၀ ေပ(အေနာက္ဘက္တြင္ေျမပို ၆ ေပ ပါဝင္ေသာ) သီးပင္စားပင္မ်ိဳးစံုႏွင့္ ေျမကြက္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္*အထူးေလ်ာ့ေစ်း* (ေပ ၄၀* ေပ ၆၆၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕အလယ္ရွိတန္ဖိုးရွိေသာသီးပင္စားပင္မ်ားပါေသာ ျ...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္တိုင္း၊ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႔နယ္၊ ရွမ္းစုရပ္ကြက္၊ သုခၿမိဳင္ (၅) လမ္း၊ အမွတ္-၃၆၆၊ အလ်ား ၄၀* အနံ ၆၀ ေပ(အေနာက္ဘက္တြင္ေျမပို ၆ ေပ ပါဝင္ေသာ) သီးပင္စားပင္မ်ိဳးစံုႏွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ ေနရာရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာေကာင္းမ်ား ေရာင္းပါမည္။...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သစ္ေမႊး ၊ ၾကယ္ပဲ ၊ ေလ်ွာ္ျဖဴ ၊ နဂါးေမာက္နွင့္ ဝါး မ်ိဳးစုံ စိုက္ပ်ိဳးနိူင္ကာ ေမြးျမဴေရးနွင့္ အျခား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိူင္ရန္ အတြက္- ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရ/မီးစံု ဂရံေပါက္ အိမ္ႏွင့္ၿခံ

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တိုက္ႀကီးၿမို့အဝင္ အမွတ္ (၅) စာသင္ေက်ာင္းအနီး ၊ ဂရံေပါက္ အ႐ႈပ္အရွင္းကင္း ၊ 25' x 100' ၿခံကြက္ေပၚရိွ သီးပင္ စားပင္ ႏွင့္ ေရ/မီး အျပည့္အစံု လူေနထိုင္ရန္အသင့္ သိပ္မိုးအိမ္ (ပံုပါအတိုင္း) ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းရန္ တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 170 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တိုက့္ႀကီးၿမိဳ႕ သစ္ေတာလမ္းမအနီး ေျမကြက္ တစ္ဧက ကို သင့္တင့္စြာျဖင့္ ေရာင္းပါမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုုက္ျကီး ဂ်ိုုးျဖူကန္အနီး ဥယာဥ္ျခံ ေျမ ၁၇ ဧက ေ၇ာင္းရန္ရွိသည္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 600 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
- ပံုုစံ ၇ က်ျပီး ဥယာဥ္ျခံ ေျမ ၁၇ ဧက - ပိုုင္ရွင္ အမည္ေပါက္ - ေပ အက်ယ္၂၀ လမ္း ေဖာက္ျပီး - ကုုန္းေျမ ပံုုစံ အကြက္ခ်အျပီး - ကြ်န္း၊ မေဟာ္ဂနီ၊ မာဂ်န္းရွား စသည့္ ႏွစ္ရွည္ပင္ အပင္ ၂၅၀၀...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊တိုက္ႀကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္း မွ သြားလာေရးလြယ္ကူေသာ ေနရာရွိ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ေနရာ ေကာင္းမ်ား ေရာင္းပါမည္ ။...

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သစ္ေမႊး၊ ၾကယ္ပဲ ၊ ေလ်ွာ္ျဖဴ ၊ နဂါးေမာက္ ၊ ဝါး နွင့္ အျခား နွစ္ရွည္ပင္ ရာသီပင္မ်ား ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ နိူင္ရန္ အတြက္ - ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ေရာင္းမည္

 တိုက္ႀကီး |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တိုက္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ ဖူးၾကီးတြင္ ၉၀x၁၀၀ က်ယ္ေသာေျမကြက္အား သိန္း ၁၀၀ ျဖင့္ အျမန္ေရာင္းမည္ ၂ကြက္ေရာင္းရန္ရိွသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္

တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္အက်ဆုံးအပုိင္းတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ၿပီးရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္းႏွင့္ ၄၂ မုိင္အကြာတြင္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အင္းစိန္ခရုိင္တုိက္ႀကီးနယ္ႏွင့္ တုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ၏ ရုံးစုိက္ရာလည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္-ျပည္ ကားလမ္းမႀကီးေပၚႏွင့္ မီးရထားလမ္းေပၚတြင္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ၿမဳိ႕တြင္းက်ေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္းနယ္က်ယ္၍ လမ္းဆုံေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္မ်ားျဖင့္စည္ကားလ်က္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သုိ႔ အဓိကေရေပးေဝေသာ ဂ်ဴိးၿဖဳိပိုက္လုိင္းဆက္သြယ္သြားလာေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာရန္ကုန္-ျပည္ အဓိကကားလမ္မႀကီးေပၚတည္ရွိေသာတုိက္ႀကီးၿမဳိ႕နယ္သည္ အနာဂတ္တြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈအရွိလာဆုံး ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီးေျမကြက္မ်ားဝယ္ယူခ်င္သူအတြက္ သင့္ေသာ္ေသာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေနရာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ ။