လံုးခ်င္းအိမ္ ေရာင္းရန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

သံုးထပ္တိုက္ လံုးခ်င္အိမ္ ေတာင္ဥကၠလာ ျဗမၼစိုရ္ လမ္းတြင္ ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,800 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
၄-၆ ျဗမၼစိုရ္လမ္းမတန္းေပၚ။ ၆ ရပ္ကြက္ ေတာင္ဥကၠလာျမိဳ႕နယ္။ သုမဂၤလာ လမ္းႏွင့္ ေဝဇယႏၲာလမ္းၾကား။ နႏၵဝန္ေစ်းၾကီးအနီး ေျမအက်ယ္ 20' X 60' ဂရန္ေျမ အမ်ိဳးအစား တြင္ (18' x 55') သံုးထပ္တိုက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေဒဝဒဟလမ္းႏွင့္ စီမံကိန္းပန္းျခံလမ္းေထာင့္ ရွိ ေရာင္းရန္ရွိေသာ လုံးခ်င္းအိမ္...

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာ၊ ေဒဝဒဟလမ္းႏွင့္ စီမံကိန္းပန္းျခံလမ္းေထာင္ 40’x60’ အခန္းေပးအခန္းယူ ကန္ထ႐ိုက္ေဆာက္ႏိုင္သည္ေရာင္းေစ်း သိန္း ၄၅၀၀ ..
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္း တိုက္သစ္ ေရာင္းမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,900 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
_အဆင့္ျမင္ျပင္ဆင္ၿပီး လံုးခ်င္း ေရာင္းမည္ _ေတာင္ဥကၠလာၿမိဴ့နယ္ , ျဗဟၼစိုလမ္းမအနီး _၄၀ေပ ၆၀ေပ _၂ထပ္တိုက္(တိုက္သစ္) ဂရံအမည္ေပါက္ _3Master room(ေရခ်ဳိးခန္း အိမ္သာာတြဲလ်က္) _1Singel room(ေရခ်ဳိးခန္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဒဝဒဟလမ္းသြယ္(13)ရပ္ကြက္တြင္ လံုခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,500 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဒဝဒဟလမ္းသြယ္(13)ရပ္ကြက္တြင္ လံုခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (40'x75') 1PT, ဂရန္ေျမအမ်ဳိးအစား.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဘရဏီလမ္းသြယ္(12)ရပ္ကြက္ တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,300 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဘရဏီလမ္းသြယ္(12)ရပ္ကြက္ တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') 1RC, ဂရန္ေျမအမ်ဳိးအစား.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်လမ္းသြယ္(10)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,350 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေဇယ်လမ္းသြယ္(10)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') 1PT, ဂရန္ေျမအမ်ဳိးအစား
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အင္းဝလမ္းသြယ္(6)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,800 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ စာဂလမ္း(4)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') 1½RC, 1Master Bedroom, 1Single Bedroom. ဂရန္ေျမအမ်ိဳးအစား.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ စာဂလမ္း(4)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,200 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ စာဂလမ္း(4)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') 1PT, ဂရန္ေျမအမ်ဳိးအစား.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေကာလိယလမ္း(13)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ေကာလိယလမ္း(13)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') Land Space, (12'x40') House Space, 2BR, လွ်ာထိုးခင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼရာဇာလမ္း(10)ရပ္ကြက္တြင္ လံုခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2,600 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ဓမၼရာဇာလမ္း(10)ရပ္ကြက္တြင္ လံုခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (20'x60') 2RC, 2BR, ေၾကြျပားခင္း.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အင္းဝလမ္း(6)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3,000 သိန္း (က်ပ္) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ အင္းဝလမ္း(6)ရပ္ကြက္တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။ (26'x60') Land Space, (16'x60') House Space, ဂရန္ေျမအမ်ဳိးအစား.
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။