အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ဆက္လွ်က္ ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ဲ႕မည့္ေနရာမွ လယ္ေျမ(11.50)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,265 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ထန္းေတာရပ္ကြက္ (ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုလံုး)ႏွင့္ဆက္လွ်က္ ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ဲ႕မည့္ေနရာမွ လယ္ေျမ(11.50)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။ ( 1 ) ဧက = (110)...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ဆက္လွ်က္ ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ဲ႕မည့္ေနရာမွ လယ္ေျမ(11.50)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,265 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ထန္းေတာရပ္ကြက္(ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုလံုး) ႏွင့္ဆက္လွ်က္ ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ဲ႕မည့္ေနရာမွ လယ္ေျမ(11.50)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။ ( 1 ) ဧက = (110)...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ဆက္လွ်က္ ၿမိဳ႕ခ်ဲ႕မည့္လယ္ေျမ(11.50)ဧကေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,265 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ထန္းေတာရပ္ကြက္ (ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုလံုး)နွင့္ဆက္လွ်က္ ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ဲ႕မည့္ေနရာမွ လယ္(11.50)ဧက ေရာင္းပါမည္ ။ ( 1 )ဧက ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အျမန္ေရာင္းခ်င္ပါသည္ တန္မွတန္ 62Lks ခ်ေပးလိုက္ျပီ

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 62 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အမွန္တကယ္ဝယ္မည့္သူမ်ားအတြက္ ေစ်းခ်ေရာင္းေပးပါျပီ ! ! ! ယခင္ ၈၀သိန္းေခၚထားေသာလယ္ယာေျမ အားယခု ၆၂သိန္း/1 Acres နွုန္းျဖင့္တန္းခ်ေရာင္းပါျပီ။ဗိုက္နာေစ်းပါခဗ်ာ အမွန္တကယ္ဝယ္မည့္သူမ်ား...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သီလ၀ါ တစ္ဖက္ကမ္း တြင္ ေျမ ဧက 20 ေက်ာ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 466 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သီလ၀ါဆိမ္ကမ္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ လမ္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သီလ၀ါ တစ္ဖက္ကမ္း တြင္ ေျမ ဧက 20 ေက်ာ္ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 466 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
သီလ၀ါဆိမ္ကမ္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၊ လမ္းမ်ားတုိးခ်ဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ အနာဂတ္ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းမ်ားအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ အလားအလာအလြန္ေကာင္းေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အျမန္ေရာင္းခ်င္ပါသည္ တန္မွဝယ္ပါ 80Lks

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေစ်းတန္ ေနရာမွန္လယ္ယာေျမ ေရာင္းလိုပါသည္ ရန္ကုန္တိုင္း ကြမ္းျခံကုန္းျမို့နယ္ ေတာင္ဘက္ပုိင္း ရပ္ကြက္ စံမတူတိုးခ်ဲ့ ရပ္ကြက္ အနီး အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုးျမစ္ကမ္းႏွင့္တစ္မိုင္ကြာရိွ(16)သိန္းတန္လယ္ေျမ(96)ဧကေရာင္းပါမည္ ။...

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 1,536 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္အပိုင္ ခေလာက္တစ္ရာ(430က)ကြင္းမွလယ္ေျမ(96)ဧကကို (တစ္ဧက=16သိန္း) ေစ်းေရာင္းပါမည္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ကြမ္းျခံကုန္းျမိဳ႔နယ္ တြင္ လယ္ေျမကြက္မ်ား ေရာင္းရန္ရွိသည္

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(20×60)' 1 ကြက္ = သိန္း 60 (5 ဧက) လယ္ေျမကုိ အျခားနည္းသုံးခြင့္ ေလ်ွာက္ထားဆဲ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ၿခံသီးသန္႔

 ကြမ္းၿခံကုန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မ်က္နွာစာ ေပ ၄၀ ေနာက္လ်ား ေပ ၈၀ ပိုင္ရွင္ကိုယ္ တိုင္ လက္ခုတ္ကုန္းလမ္းမႀကီးေဘး ၿမိဳ႕နဲ႔ ၃မိုင္ကြာေ၀းပါသည္။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ဆို ၁၀မိနစ္ ဆို ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕ေရာက္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္