လံုးခ်င္းအိမ္ ငွါးရန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္

သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ ့နယ္ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ ငွားရန္ ရွိပါသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 5,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
*သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ ့နယ္ သီရိဂုဏ္အိမ္ယာ၊ ႏွစ္ထပ္လံုးခ်င္း *ေျမအက်ယ္(6600sqft) ၊ အိမ္အက်ယ္ (5500sqft) *မာစတာအိပ္ခနး္ - 5 ခန္း , အဲကြနး္ - 9 လုံး , ကၽြန္းပါေကး၊ ပရိေဘာဂ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္း ၊ မလိခ အိမ္ရာ ရိွ ငွားရန္ ရိွေသာ လံုးခ်င္း အိမ္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 22 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္း ၊ မလိခ အိမ္ရာ ၁၇၅၀ စတုရန္းေပ (၂၅ ေပ × ေပ ၇၀) အာစီသံုးထပ္တိုက္ - ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ - မာစတာအိပ္ခန္း ၁ ခန္း - ရိုးရိုးအိပ္ခန္း ၂ ခန္း - ဧည့္ခန္း - မီးဖိုခန္း နွင့္ ထမင္းစားခန္း -...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 6 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သာယာလမ္းမအနီး၊ 6 သိန္း၊ 30'x60', 1,1/2RC, သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွေသာေၾကာင့္ ကားမွတ္တုိင္ နွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္ေအာင္ေျမရတနာလမ္း လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္ေအာင္ေျမရတနာလမ္းတြင္ အက်ယ္(95x55),2RC, မာစတာ(3ခန္း)၊ရုိးရုိး(1ခန္း)၊အဲယားကြန္း(7လုံး)၊ပါေကး ပါ၀င္ေသာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္စႏၵကူးလမး္တြင္ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္စႏၵကူးလမ္းတြင္ အက်ယ္(60x80), 2RC မာစတာ(1ခန္း)၊ရုိးရုိး(2ခန္း)၊အဲယားကြန္း၊ပါးေကး ပါ၀င္ေသာ အလြန္းေကာင္းမြန္ေသာ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိိုသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 12 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္ ကၠစိၦတံအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(30x70),2RC, မာစတာ(1ခန္း)၊ရုိးရုိး(2ခန္း)၊အဲယားကြန္း၊ပါေကး အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွေသာေၾကာင့္ ကားမွတ္တုိင္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္ကမာၾကည္အိမ္ရာတြင္ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အက်ယ္(90x90), 2RC,မာစတာ(1ခန္း)၊ရုိးရုိး(3ခန္း)၊RC ခင္း၊ ပါ၀င္ေသာ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွေသာေၾကာင့္ ကားမွတ္တုိင္ နွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္သုခိတာလမ္းတြင္ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 25 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အက်ယ္(60x80), 2RC မာစတာ(4ခန္း)၊ ရုိးရုိ(2ခန္း)၊အဲယားကြန္း(11လုံး)၊ကြ်န္းပါေကးပါ၀င္သာ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္ဓနေအာင္လမ္းတြင္ လုံးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 10 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အက်ယ္(38x50), 2RC, မာစတာ(2ခန္း)၊ ရုိးရုိး(2ခန္း)၊ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံ၊ ကြ်န္းပါေကး ပါ၀င္ေသာ အလြန္ေကာငး္မြန္ေသာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္း ေအာင္ရတနာေဆးရုံအနီး ရတနာလမ္းသြယ္ လုံးခ်င္းငွားရန္ရွိသည္။

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္း ရတနာလမ္းသြယ္ ေအာင္ရတနာေဆးရုံအနီး (48x60)ေပ . မာစတာအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း . ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း . အဲကြနး္ - 2 လုံး .ပါေကး ေၾကြခင္း ေနထုိင္ရန္ ရုံးခနး္မ်ားဖြင့္ရန္သင့္ေတာ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္

 သဃၤန္းကၽြန္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ဣစၧိတံအိမ္ရာ (50×70) ေပ . မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း . ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 1 ခနး္ . အဲကြနး္ - 6 လုံး . ပရိေဘာဂအျပည့္အစုံ . 2RC $4000 သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွေသာေၾကာင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္

သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္ပုိင္းတြင္ရွိၿပီး ၁၁.၅ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္တာေမြၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၈ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၀ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၅ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ သဃၤန္းကြ်န္းပညာေရးေကာလိပ္ ၊ ရန္ကုန္သြားဖက္ဆုိင္ရာေဆးတကၠသုိလ္ ႏွင့္ စံျပေစ်း အစရွိသည့္ အထင္ကရအမွတ္အသားသည္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ အေရးပါေသာ အေဆာက္အဦးမ်ားျဖစ္သည္ ။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားအားကစားကြင္း သုဝဏၰေဘာလုံးကြင္းႀကီးရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္၏ အျခားထင္ရွားေသာေနရာမ်ားမွာ က်ဳိကၠဆံဘုရားလမ္းေပၚရွိ က်ဳိကၠဆံဘုရား ၊ ေက်ာက္စာတုိက္လမ္းရွိ သံယုတ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ သီရိမာလာလမ္းေပၚရွိ စိန္႔ဂ်ဴိးဇက္ ခရစ္ယာန္ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတုိ႔သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အားကစားနယ္ေျမကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သလုိ တုိက္ခန္း ၊ ကြန္ဒုိ ႏွင့္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။