အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္

ငွါးမည္​

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 7.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
တာ​ေမြ ၁၆၆လမ္​း ၊ လမ္​းတို ၊ ၁၈x၆၀ အက်ယ္​႐ွိ ၊ မာစတာအိပ္ခနး္ - 1 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခန္း - 1 ခန္း ၊ ပါ​ေကးခင္​း ျပင္​ဆင္​ၿပီး ပထမထပ္​ ငွါးမည္​ တာေမြျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ယုဇနပလာဇာ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မအူကုန္းလမ္းတြင္ ကြန္ဒိုအခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
25'x75' အက်ယ္ရွိ Hall, ဖုန္း၊ ထပ္ခိုးတစ္၀က္၊ ေၾကြခင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ကြန္ဒိုအခန္း ငွားရန္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊခ်မ္းသာကြန္ဒို တြင္ အျမန္ငွားရန္ရိွသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
(1750sqft) 1MBR,2BR,AC,F.Fur တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာ( 1 )ခန္း၊ ရိုးရိုး( 2 )ခန္း၊ အဲယားကြန္း ႏွင့္ ပရိေဘာဂအျပည့္စံု ပါ၀င္သည့္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ကြန္ဒိုအခန္းအား အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မင္းရဲေက်ာ္စြာအိမ္ရာ တြင္လံုးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(35x60) 2MBR,1BR,AC,Ph 2RC တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မာစတာ( 2 )ခန္း၊ ရိုးရိုး( 1 )ခန္း ပါ၀င္သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ လံုးခ်င္းအားအျမန္ငွားရန္ရွိ သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္အိမ္ရာ တြင္ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 28 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(60x80) 3MBR,1BR,4AC,Ph 2RC တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မာစတာ ( 3 )ခန္း၊ ရိုးရိုး ( 1 )ခန္း၊ အဲယားကြန္း( 4 )လံုး ႏွင့္ ဖုန္း ပါ၀င္သည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ႏွစ္ထပ္တိုက္လံုးခ်င္းအိမ္အား...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမန္မာ႕ဂုဏ္ေရာင္အိမ္ရာတြင္ေပ(60×80)အက်ယ္ရွိေသာလံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 28 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(60×80) 2RC တာေမြ ျမိဳ႕နယ္တြင္မာစတာ(2)ခန္း၊ရိုးရိုး(1)ခန္း၊အဲယားကြန္း(4)လံုး၊ၾကိဳးဖုန္း၊ပရိေဘာဂပါ၀င္ေသာအသင္႕ေနထိုင္နိုင္သည္႕လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
1700sqft အက်ယ္ရွိ မာစတာအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ အဲကြန္း၊ ပါေကးခင္းျပင္ဆင္ထားၿပီး အသင္ေ့နထိုင္ႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
1700 Sqft အက်ယ္ရွိ မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခနး္၊ အဲကြန္း(၄)လံုး၊ ဖုန္း၊ ပရိေဘာဂ၊ ကၽြန္းပါေကးခင္းျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထုိင္ႏို္င္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

က်ိဳကၠဆံလမ္းမတြင္ ကြန္ဒိုအခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
2100 Sqft အက်ယ္ရွိ မာစတာအိပ္ခနး္(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၃)ခန္း၊ ကၽြန္းပါေကး၊ အဲကြန္း(၅)လံုး၊ ေရပူ/ေအး၊ ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုျဖင့္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ခ်မ္းသာဂုဏ္ေရာင္ကြန္ဒိုတြင္ ကြန္ဒိုအခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
1750 Sqft အက်ယ္ရွိ မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခနး္၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၁)ခနး္၊ ပရိေဘာဂအျပည့္အစံု၊ ပါေကးခင္းျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဖိုးစိန္လမ္းတြင္ ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္။

 တာေမြ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ကြန္ဒို
1500 Sqft အက်ယ္ရွိ မာစတာအိပ္ခန္း(၁)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ေရပူ/ေအး၊ အဲကြန္း(၄)လံုး၊ ပါေကးခင္း ျပင္ဆင္ၿပီး အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္

တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ အက်ယ္ ၄၄.၁ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ေျမာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ခုျဖင့္တည္ေဆာက္ထားေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္္သည္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃၀ ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၆ ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယခင္က ေျမလြတ္ ေျမရုိင္းေပါမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္လူေနထူထပ္လာမႈေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္မႈ လူေန တုိက္ခန္း ၊ လုံးခ်င္းအိမ္ ႏွင့္ ကြန္ဒုိအမ်ားအျပားတည္ရွိလာေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕ျပဖြံ႔ၿဖဳိးလာမႈနဲ႔ အတူ ယခင္က တာေမြအဝိုင္းေနရာတြင္ ကုန္ေက်ာ္တံတားမ်ားေပၚထြက္လာၿပီး ယာဥ္သြားယာဥ္လာ ထူထပ္လြန္းေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ထင္ရွားေသာ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေက်ာက္ေျမာင္းရပ္ကြက္သည္ ေန႔ဖက္ညဖက္ အလြန္စည္ကားၿပီး စားေသာက္ဆုုိင္ တန္းအလြန္မ်ားေသာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္ ။ ရပ္ကြက္တြင္း က်ားကြက္သစ္လမ္းမသည္ လူသိမ်ား လမ္းမႀကီး ျဖစ္သည္ ။ တခါတေလ အဆုိပါလမ္းမႀကီးတြင္ ကားလမ္းပိတ္ဆုိ႔သည္အထိ စည္းကားလြန္းေသာ ရပ္ကြက္တြင္း လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ တာေမြၿမဳိ႕နယ္သည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာ မလြန္ပိတ္စုိ႔ ေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအတြက္ ဒုကၡမ်ားေသာၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ အသြားအလာမ်ားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏လူေနထူထပ္လြန္းေသာ ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။