အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္

ငွားမည္- ေတာင္ဥကၠလာပေ၀ဇယႏၱာလမ္းအနီး ေနရာေကာင္း

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေနရာအလြန္ေကာင္း၍ အက်ယ္အ၀န္း (18'x54') Lift ပါ၀င္ေသာ အိပ္ခန္း(၂)ခန္းပါ၀င္သည့္တိုက္ခန္း 5.5 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သစၥာလမ္းမတြင္ လံုးခ်င္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
(67x60) ေပ . မာစတာအိပ္ခန္း - 3 ခန္း , ရိုးရိုးအိပ္ခနး္ - 2 ခန္း , အဲကြနး္ - 5 လုံး , ဖုန္း, 2RC ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ေနထိုင္ရန္/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွား ရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာစက္မႈဇံုတြင္ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေတာင္ဥကၠလာ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဂုိေဒါင္(100×150) အက်ယ္ရွိ ေရမီးစံုပါ၀င္ေသာ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ျမသီတာအိမ္ရာ

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 8,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ (100 x 100) 2RC+3RC မာစတာအိပ္ခန္း(၇)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ပါေကး၊ ေရကူးကန္ပါ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ေငြၾကာရံလမ္းသြယ္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 27 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ (25 x 95) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ရုိးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း(၃)လံုး၊ ကိုရီးယားပါေကး၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လံုးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိသည္ ေငြၾကာရံ ဗဟုိလမ္း

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 19 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60 x 80) 2RC မာစတာအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ ရိုးရိုးအိပ္ခန္း(၂)ခန္း၊ အဲယားကြန္း၊ ျပင္ဆင္ထားေသာ လံုးခ်ငး္အိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ေငြၾကာရံတြင္ အသင့္ေနထုိင္ႏုိင္ေသာ လံုးခ်င္းအိမ္ငွားမည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
- 65x70 - RC 3 - Master Bed Room 11 - Air Con 11 - Phone - ပါေကး *** 35သိန္း (ညွိႏႈိင္း) *** ** လမ္းမတန္းနီး ** ရုံးခန္းသင့္ ** လူေနထုိင္ရန္သင့္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညိထပ္ငွားမယ္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(18*54)ေပအက်ယ္ရွီေသာ ေျမညိတိုက္သစ္ေလးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညိထပ္ေျကြျပားခင္းငွားမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေျမညိေျကြခင္းထား (12.5*50) ေပအက်ယ္ တိုက္သစ္ေလးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဝဇယႏၱာလမ္းမေက်ာကပ္ ဆိတ္ျငိမ္ေနရာေလးငွားမယ္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 2.80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(19*54)ေပအက်ယ္ရွီေသာ ဆိတ္ျငိမ္ရပ္ကြက္ရွီတိုက္သစ္ေလးပါ အုတ္နွင့္အခန္း(1)ခန္း မီးဖိုခန္းေျကြခင္းျပီးကပ္ထားပါတယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီ+ထပ္ခိုး (19*54) ေပ အက်ယ္ငွားမည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4.20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(19*54)ေပအက်ယ္ အျမင့္17 ေပ လုပ္ငန္း လူေနေကာင္း လမ္းက်ယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ရတနာလမ္းမတြင္တိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(20x60) Hall,တိုက္သစ္ 1F တ/ဥၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ရန္/ရံုးခန္းဖြင့္ရန္ေကာင္းမြန္ ေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညီတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္ သံသုမာလမ္း Orange အနီး

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္တြင္ (40 x 60) GF Hall, ထပ္ခိုး၊ စားေသာက္ဆိုင္မရပါ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပင္ဆင္ထားေသာ ေျမညီတုိက္ခန္းငွားရန္ရွိပါသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

minicondo တိုက္သစ္ေလးငွားပါ့မည္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(19*54)ေပအက်ယ္ရွီေသာ လမ္းသန့္တိုက္အသစ္ ေျကြျပားခင္း အခန္းဖြဲ႕ျပင္ဆင္ထား ေဝဇယနာလမ္းမအနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမညိ+ထပ္ခိုးပါ တိုက္သစ္ေလးငွားပါ့မယ္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 4.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(18*54)ေပအက်ယ္ 17ေပ အျမင့္ ေရမီး လမ္းက်ယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေမတၱာလမ္းမျကိးေပါ ္ပထမထပ္တိုက္သစ္ေလးငွားပါ့မယ္

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 3.50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  တိုက္ခန္း
(17*54)ေပအက်ယ္ ေျကြျပားခင္းတိုက္သစ္ ေဝဇယနၱာလမ္းမအနီး
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပ လုံးခ်င္းအငွါး

 ေတာင္ဥကၠလာပ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  လံုးခ်င္းအိမ္
75'×65' / RC-3/ MBR-11/ BR-1/ Living room/ kitchen room/ AC-7/ ပါေကးခင္း/ ေရခ်ဳိးေၾကြဇလုံ/ ကားပါကင္/လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ကုပၼဏီ ရုံးခန္းမ်ားအတြက္အထူးသင့္ေလ်ွာ္ေသာလုံးခ်င္းအိမ္ျဖစ္ပါသည္။ေငြၾကာရံလမ္းသြယ္ ၃...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ဘက္တြင္တည္ရွိၿပီး ၇.၇၀ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ေျမာက္ပုိင္း ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကင္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ကမာရြတ္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၃ ခုရွိၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း(၂၄) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း(၁) ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း(၃) ေက်ာင္းရွိသည္ ။ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာ ေတာင္ဥကၠလာပအမ်ဳိးသမီးႏွင့္ကေလးေဆးရုံ ႀကီးသည္လည္း ၿမဳိ႕နယ္၏ က်န္မာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အေရးပါေသာ ေဆးရုံႀကီးျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိကလမ္းမႀကီးမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ ေဝဇယႏၱာလမ္း ႏွင့္ ပါရမီးလမ္းမတုိ႔ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း ပုိ႔ေဆာင္သြားလာေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ ပါရမီ ကားရပ္နားဝန္းႀကီး တည္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ လူေနထူထပ္မႈမရွိေသးေသာ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေျမကြက္မ်ား ၊ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား အမ်ားအျပား က်န္ရွိေနေသးသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။