ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္

အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ ရံုးခန္း၊ ဂိုုေဒါင္ ဌားရမ္းမည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ ဂိုုေဒါင္ (အက်ယ္အဝန္း ေပ ၁၀၀ x ေပ ၆၀) ဌားရမ္းမည္။ ကားရပ္နားရန္ ေျမပိုပါရွိသည္။ ကားအေရာင္းျပခန္း၊ စက္ရံု၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ရံုးလုပ္ငန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ ရံုးခန္း၊ ဂိုုေဒါင္ ဌားရမ္းမည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
အမွတ္ (၃) လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ ဂိုုေဒါင္ (အက်ယ္အဝန္း ေပ ၁၀၀ x ေပ ၆၀) ဌားရမ္းမည္။ ကားရပ္နားရန္ ေျမပိုပါရွိသည္။ ကားအေရာင္းျပခန္း၊ စက္ရံု၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ရံုးလုပ္ငန္း၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံု၊ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ ဂိုေဒါင္ပါ လုပ္ငန္းစံုလက္ခံၿပီး ႏွစ္ရွည္လက္ခံသည့္ ေျမ(၁ဧက)ငွားရန္ရွိပါသည္။...

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ ဂိုေဒါင္ပါ လုပ္ငန္းစံုလက္ခံသည့္ ႏွစ္ရွည္လက္ခံသည့္ေျမ(၁ဧက)ငွားရန္ရွိပါသည္။ ေနရာအလြန္ေကာင္းသည္။ လမ္းမႀကီးအနီးတြင္ရွိသည့္အတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႔နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ ဂိုေဒါင္ပါ(လုပ္ငန္းစံုလက္ခံ)ေသာ ေျမ(၁ဧက)ငွားရန္ရွိပါသည္။...

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံု၊ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ ဂိုေဒါင္ပါေသာ(လုပ္ငန္းစံုလက္ခံသည့္)ေျမကြက္(၁ဧက)ငွားရန္ရွိပါသည္။ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ရွိသည့္အတြက္ေနရာအလြန္ေကာင္းသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

*မဂၤလာဒံု၊ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ ေပအက်ယ္(၃ဧက)ရွိေသာေထာင့္ကြက္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၃)လမ္းမအနီးတြင္ ေပအက်ယ္(၃ဧက)ရွိေသာ ေထာင့္ကြက္စီးပြားေရးလုပ္ရန္ေနရာေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျပည္လမ္း၊ေထာက္ၾကန္႔တြင္ (2)ဧကအက်ယ္ရွိ ေျမကြက္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းေပးလုိပါသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊ေထာက္ၾကန္႔၊ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ေျမကြက္ (2)ဧက ျဖစ္ပါသည္။လုပ္ငန္းရွင္လူႀကီးမင္းမ်ား...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမစႏၵာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 115'x435'/25'x30'/20'x20' ေရ၊မီးရ၊ ထပ္ခိုးပါ၊ မီတာ(၂)လံုး ၀င္သည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

စံပယ္လမ္းတြင္ေပ(150×150)အက်ယ္ရွိေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 8 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
(150×150) ေျမ မဂၤလာဒံု ျမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္နိုင္ေသာေျမကြက္အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ျမသီတာရပ္ကြက္တြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 20 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 115'x435' / 25'x30' / 20'x20'" ေရ၊မီးရ၊ ထပ္ခိုးပါ၊ မီတာ(၂)လံုးပါ၀င္သည့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံ၊အမွတ္(3)လမ္းမတြင္လုပ္ငန္းစုံရ၊ ျပင္ဆင္/ေျမဖုိ႔ၿပီးေသာ၊ ေျမကြက္+ဂုိေဒါင္ ကုိလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းေပးလုိပါသည္။...

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္၊အမွတ္(3)လမ္းမေပၚတြင္ အက်ယ္(100'x380') အက်ယ္အ၀န္းရွိေသာ ေျမဖို႔ၿပီး၊ျပဳျပင္ၿပီး၊ေျမကြက္+ဂုိေဒါင္ ကုိ လုပ္ငန္းရွင္လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)လမ္းမတြင္ ကားShowroom ဖြင့္ရန္ေကာင္းေသာ ေျမကြက္ ငွားမည္။

 မဂၤလာဒံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 70 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
မဂၤလာဒံု၊ အမွတ္(၃)လမ္းမ 90'x320'၊ ေျမကြက္၊ လုပ္ငန္းေကာင္း၊ ကား Showroom ဖြင့္ရန္ေကာင္း မဂၤလာဒံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းတည္ရိွျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕စြန္ဖက္တြင္တည္ရိွေသာ္လည္း ကားလိုင္းေပါင္းမ်ားစြာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္

မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ ေျမာက္ဘက္စြန္းပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေမွာ္ဘီၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ၉ မီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး ရပ္ကြက္ေပါင္း ၃၁ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားသည္ ။ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အဓိက ခရီးသြားလာမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပး ကားဂိတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္တည္ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ေအာင္မဂၤလာအေဝးေျပးဂိတ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕မွေန၍ ျမန္မာျပည္အနံ႔ခရီးသြားလာရန္အတြက္ အထိက အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သလုိ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ႀကီးသည္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္း ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းမက ႏုိင္ငံတကာအထိေျပးဆြဲပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည့္ ေလဆိပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရးပါသည့္ ပညာေရး တကၠသုိလ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္) ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တပ္မေတာ္သူနာျပဳႏွင့္ေဆးဘက္ဆုိင္ရာနည္းပညာတကၠသုိလ္ တုိ႔တည္ရွိေသာ ၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တစ္ခုတည္းေသာရွိသည့္ သဘာဝေဘးမဲ့ဥယ်ာဥ္ႀကီး ေလွာ္ကားဥယ်ာဥ္တည္ ရွိေသာၿမဳိ႕နယ္လည္းျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အဝင္ဝ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္ စည္းကားၿပီး အထင္ကရ အေရးပါသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားရွိသည့္ အတြက္ အေရးပါေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲက တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည္ ။