အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္

ေျမကြက္ဌားရန္ရိွသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
N0.62 Block C Yadanar Eain Yar 100'X 100' sq feet Fully brick wall
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမကြက္ဌားရန္ရိွသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
N0.36 37 Block C Yadanar Eain Yar 200'X 100' sq feet Fully brick wall
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇံုတြင္ စက္ရံုငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 18,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ(160×432) ဂုိေဒါင္(100×432) အက်ယ္ရွိ 315KVAပါ၀င္ေသာ စက္ရံုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇံုတြင္ စက္ရံုငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ(2ဧက) ဂုိေဒါင္(140×400) အက်ယ္ရွိ 1000 KVAပါ၀င္ေသာ စက္ရံုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

(အေဆာက္အဦးအက်ယ္အ၀န္း ၁၀၀,၀၀၀ ) ၀န္းက်င္ရွိ စက္မွံဳဇံုဧကအကြက္အငွား

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 27,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
အေဆာက္အဦး(၃)လံုးပါ စက္မွံဳဇံုဧကအကြက္ၾကီးအငွား တည္ေနရာ ။ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မွံဳဇံု ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ။ ေျမအက်ယ္အ၀န္း ။ ၃.၅ ဧက အေဆာက္အဦးအက်ယ္ ။ စတုရန္းေပ 100,000 လွ်ပ္စစ္မီး ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇံုတြင္ စက္ရံုငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 18,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ (160×510) ဂိုေဒါင္(100×432)က်ယ္ျပီး 315KVA ပါ၀င္ေသာ စက္ရံုငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Depot at Dagon Seikkan Industricial Zone for Rent . (ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ငွားရန္ရွိပါသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 36 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Location : Dagon Seikkan Tsp (Industrial Zone) , Yangon Area : 150' × 160' Type : Depot တည္ေနရာ - ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ (စက္မႈဇံု) ၊ ရန္ကုန္ အက်ယ္အဝန္း - ေပ ၁၅၀ × ေပ ၁၆၀ အမ်ိဳးအစား - ဂိုေဒါင္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ျမေတာင္၀န္ၾကီးဦးမႈိလမ္း၊ကရ၀ဲတံတားအနီး တြင္ ေျမဧကက်ယ္ဌားရန္႐ွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
တည္ေနရာ = ဒဂံုဆိပ္ကမ္း၊ျမေတာင္၀န္ၾကီးဦးမႈိလမ္း၊ကရ၀ဲတံတားအနီး။ အက်ယ္အ၀န္း = ေျမ ၂ ဧက၊ ဂိုေထာင္ (140'×400') , 56000Sqft,1000 KVA Renting Price = 150 Lakh/month
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 2.2) ဧက စက္ရံု ( 68000 Sqft ) 500KVA 1Sqft 300ks ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသာေက်းရြာ ယ်ာဥ္နွင့္လည္း မေ၀းေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေစ်းမ်ား၊ ေဆးခန္းမ်ား၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂံုဆိပ္ကမ္း စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ (1 )ဧက ဂို ( 100' × 200' ) 315KVA 60သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Industrial Zone at Dagon Seikkan for rent .(ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Location : Kanner Road , Dagon Seikken Tsp ,Yangon / Area : 4 Acre Type : Industrial Zone Facilities : Office 1/2H , half fence (brickwark) ၊ Electricity (315) KVA , တည္ေနရာ - ကမ္းနားလမ္း ေမးတင္ ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အက်ယ္အဝန္း - ၄ ဧက အမ်ိဳးအစား - စက္မႈဇံု - ရံုးခန္းပါ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

Industrial Zone at Dagon Seikkan for rent .(ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္)

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 324 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
Location : Kannerpat Street ,Dagon Seikkan Tsp , Yangon / Area : 10.8 Acre Type : Industrial Zone Facilities : Water and fullly fence (bricawark)/ တည္ေနရာ- ကမ္းနားပတ္လမ္း ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇံု (၁) ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အက်ယ္အဝန္း -၁၀.၈ ဧက အမ်ိဳးအစား - စက္မႈဇံု -ေရ (အဝီဇိ) ၊ ေျမဖို႔ ၊...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈေျမငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ ေျမ(1)ဧက၊ မီး(315KVA) ငွား(1)လ 60သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ အေဆာက္အဦး ငွားရန္ရွိသည္။

 ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 100 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ ဂုိ(320'x90'),Off(25'x50'),မီး(315KVA) ငွား(1)လ 100သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တုိးခ်ဲဲဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါဝင္ျဖစ္သည့္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ လွည္းကူးၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ေတာင္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ သံလ်င္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေသာ ဒဂုံၿမဳိ႕သစ္ဆိပ္ကမ္းသည္ ၈၅.၄ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း (၁၀) ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၂) ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ တကၠသုိလ္မ်ားထဲဲက တစ္ခုျဖစ္သည့္ “ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ “ သည္ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ ရွိသည္ ။ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီစက္မႈဇုန္လုပ္ကြက္မ်ား ၊ တုိးခ်ဲ႕အိမ္ရာမ်ား အမ်ားအျပားတည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕ခ်ဲ႕စ လူေနက်ဲပါးေပမယ့္ ယခုအခါ တစ္စတစ္စ လူေနထူထပ္လာၿပီး ေျမကြက္လြတ္မ်ားလည္း က်န္ရွိေနေသး သည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာၿပီး သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္ကုိ ခ်ိတ္ဆိတ္သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ အတြက္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္ ဒဂုံတံတား သည္လည္း အေရးပါးသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တစ္ခုျဖစ္လာသည္ ။ အဆုိပါ ဒဂုံတံတားသည္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ကုိ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသည့္ ပဲခူးျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ ပဲခူးျမစ္ကုိ ျဖတ္ထုိးေသာ ဒုတိယေျမာက္တံတားတစ္စင္း ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္သည္ ေျမကြက္ အလြတ္မ်ား ၊ လူေနထုိင္ရန္သင့္ေလ်ာ္ေသာ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ား တည္ရွိေသးသည့္အျပင္ သြားလာရန္ေကာင္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္ ။