အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
DGN PYAY THIT NU Daw 12/SAKHANA(N)070775 U AUNG MYINT
DGN AUNG KO U 9/MALANA(N)107572 U MYINT WIN
BTT YI YI TIN Daw 9/MAKANA(N)017531 U OHN PHAY
BTT SI THU ZEYA U 9/MAKANA(N)102521 U ZAY YA
MTN THEIM OO U 12/BAHANA(N)040661 U SEIN NAN
MDY AUNG KYAW TUN U 7/KATAKHA(N)005003 U BA THAN
DGN NAY WIN U 12/YAKANA(N)011516 U PU AUNG
BTT THAN THAN MYINT Daw 12/SASANA(N)014656 U THEIN HAN
BTT YAN NAING LIN U 11/MATANA(N)015581 U AYE THET
BTT AYE AYE NEW Daw 12/MAGATA(N)058239 U HTEIN LIN
DGN KHIN THANT ZIN Daw 12/MAYAKA(N)054294 U KO LAY
DGN SU THAE SANDY MYA TIN Daw 12/AHLANA(N)046054 U MYA TIN
DGN SOE ZA YAR MYA TIN U 12/AHLANA(N)046053 U MYA TIN
DGN TIN NWE WIN Daw 12/YAKANA(N)012855 U PHYU HLA AUNG
DGN WIN THANDAR SOE Daw 12/TATANA(N)166002 U MYINT SOE
DGN CHIT LOON TIN U 12/THAGAKA(N)157584 U LOON KUIN
BTT TIN MYINT U 12/DALANA(N)014868 U WA TI
BTT TIN SHWE U 12/KYN(N)077744 U AUNG MYINT
BTT HTAY AUNG U 7/AHTANA(N)004792 U MG MYA
BTT SOE MOE Daw 5/MAMANA(N)004569 U HLA BAW
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္