အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
MDY MAR MAR WIN Daw 9/MANAMA(N)011680 U HLA WIN
DGN THEIN THEIN AYE Daw 12/DAPANA(N)000397 U SOE LWIN
DGN THAN HTIKE OO U 12/OOKATA(N)162803 U THAN SOE
DGN ZIN MAR LWIN Daw 8/MATANA(N)058663 U SEIN THAN
MDY THAN NU Daw 9/MANAMA(N)038805 U MYA THAUNG
NPT WIN OO U 12/YAKANA(N)011330 U MYINT LWIN
BTT NAW SAY SAY PAW Daw 12/LAKANA(N)004445 U SAW AH DI SAHN
MDY SAW MYA THAN Daw 14/PATANA(N)041468 U THAN KYWEL
BTT HLAING YIN WIN Daw 7/PAMANA(N)112820 DAW KHIN SEIN
BTT MAW OO THAW Daw 12/AHLANA(N)12623 U AUNG THAW
DGN OHIN KYAW+1 U 8/PAKHKA(N)078416 U KYAW THAN
NPT THIT THIT AUNG Daw 12/DAPANA(N)008203 U THEIN WIN
MTN ZAW WIN U 12/YAKANA(N)011954 U KAMAR DIN
DGN OHN KYAW U 12/MAGADA(N)018621 U HTAY NYUNT
BTT SI THU AYE KO U 9/MANATA(N)002384 U AYE KO
DGN KHIN SAN TINT Daw 12/MAGADA(N)050420 U HLA TUN
DGN AUNG KO KO OO U 12/THAGAKA(N)187269 U KYAW MYINT
DGN PYAE PHYO AUNG+1 U 12/DAGATA(N)048187 U AUNG THEIN MYINT
DGN ZAW MIN KHAUNG U 12/LAMANA(N)136021 U MYINT SWE
DGN ZAW ZAW HTWE Daw 12/MAYAKA(N)119329 U MG KAR
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္