အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
DGN SAN SNA MYINT Daw 12/YAKANA(N)057768 U TIN SHWE
BTT KHIN MAR HTWE U 14/HATHATA(N)001821 U TIN SHWE
DGN EI EI MON Daw 14/PATHANA(N)166626 U KHIN MAUNG WIN
BTT ZAY YAR WIN U 12/LAMATA(N)031220 U THAN WIN
SPK THAN OO U LAWANA(N)122577 U THEIN AUNG
BTT KHIN MYO HTWE Daw 12/LAMANA(N)150509 U OHN MYINT
BTT TUN MIN U 12/MAYAKA(N)021746 UL MG BAW THAR
BTT MIN MIN KHIANG U 14/LAPATA(N)113826 DAW THAN NYUNT
SPK MYO THET HTUNN U 12/MAGADA(N)126141 U TUN OO
MDY ZAW WIN SHWE U 9/PAKHANA(N)119663 U SHWE MG
MDY SAW HTAIN THEIN U 9/MAKHANA(N)153613 U HLA THEIN
NPT MYINT THU U 12/KAKHAKA(N)053482 U MYA THAN
MDY EI EI NAING Daw 9/MAYAMA(N)079561 U MG MG NAING
DGN WIN KHANT AUNG U 9/KHAAHZA(N)009955 U KYAW WIN NAING
DGN KYAW THAN SOE U 5/MAYANA(N)019878 U TAIK SOE
BTT THEIN THEIN AYE Daw 14/BAKALA(N)199675 U WIN
DGN KAN KHAN NAN U 12/MAYAKA(N)005269 U TUN PAU NG
DGN THAN WIN TUN U 9/MAHTALA(N)177181 U KYAW MYINT
PTN AYE LWIN U 12/DAGANA(N)011402 U THEIN HAN
DGN PHYO THIHA HTUN U 8/RASAKA(N)192235 U KYAW SWAR WINT
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္