အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
DGN AUNG NYEIN OO U 12/DALANA(N)036827 U OHN MYINT
DGN KHIN SAN TINT Daw 7/TANGANA(N)096808 U BA YIN
BTT EI EI AUNG Daw 12/DALANA(N)040208 U AUNG THAN
BTT MAUNG MAUNG TIN U 12/LATHANA(N)061636 U SAW HLAING
DGN AYE THET PHYU Daw 10/MADANA(N)177208 U TIN WIN
BTT HTET HTET AUNG Daw 12/DAGANA(N)028002 U THAN HTUT AUNG OR
BTT THIN ZAR LWIN Daw 14/YAKANA(N)084968 U MYINT LWIN
BTT TIN TIN WIN Daw 12/AHLANA(N)024577 U DWAY
BTT WIN NAUNG U 12/THALANA(N)027531 U PAUK SA
BTT SOE MYINT U 14/MAMAKA(N)014386 U KYAW WIN
BTT HTIN LIN HAN U 12/THALANA(N)077020 U MYA HAN
BTT DAW AYE AYE MYINT Daw 12/NAGADA(N)019839 U HLA MYINT
DGN KYAW ZIN MAUNG U 12/DAGATA(N)048533 DAW NYUNT KYI
BTT ZIN MAR AYE Daw 12/LATHAYA(N)065679 U KYI MG
BTT TIN TIN WIN U 12/MAYAKA(N)092039 U HLA THAUNG
MDY NYEIN MYO SU THWE U 13/NAKHANA(N)074614 U SAI THET NAING MYO
BTT MIN ZAW U 2/PHASANA(N)003438 U NGWE HLA
DGN SAN SAN NEW+1 Daw 12/LATHANA(N)008998 U AUNG SHEIN
DGN TUN TUN LIN U 11/SATANA(N)066050 U KHIN HLA MAUNG
BTT OHNMAR Daw 12/BAHANA(N)0474741 DAW MYA SAW
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္