အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT PHYO ZIN PAING U 14/KALANA(N)130430 U HTAY WIN
BTT YEE YEE TOE U 8/THAYANA(N)015659 U THAR HTUN AUNG
NPT AYE YI Daw 12/KAMAYA(N)009468 U SAN NI
DGN WAI LIN ZAW U 12/BATAHTA(N)035899 U ZAW WIN
DGN THET NAING U 14/DANAPHA(N)086764 U TIN SHWE
DGN THANDAR MARLAR Daw 12/TAMANA(N)125252 U ZAW MYINT OO
DGN SAW ZARNI MAUNG U 12/DAGAYA(N)018990 U KO KO OO
BTT THANDAR SWE Daw 12/LATHAYA(N)038986 U MYA HAN
DGN KAY KAY KHAING Daw 7/KATAKHA(N)125356 U KYAW KHAING
BTT MYO MIN HTIKE U 7/PAMANA(N)137281 U SOE MYINT
DGN EI EI CHAW Daw 14/HATHATA(N)047007 U HLA NGWE
DGN RAYMOND STRENTZ U 12/TAMANA(N)062679 U B STRENTZ
DGN YEE YEE WIN Daw 7/KAWANA(N)093573 U AUNG KYAING
DGN MOE MOE AYE Daw 12/KHAYANA(N)090383 U HLA SHWE
DGN THIN THIN ZAR Daw 6/MAAHYA(N)110644 U MAUNG MAUNG
DGN KYI LWIN U 7/KAWANA(N)091994 U AUNG KYAING
BTT NAY YE AUNG U 12/TAKATA(N)172658 U AUNG MIN
DGN WIN MAR Daw 12/THAGAKA(N)094193 U SAN THEIN
BTT DAW KHIN MI MI HAN Daw 12/OUKAMA(N)153976 DAW KHIN THAN
DGN NU NU YI Daw 10/KHASANA(N)030105 U TOE YIN
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္