အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
MDY SANDI TOE TOE Daw 9/MAHAMA(N)028510 U TOE TOE
BTT HOTE SEIN+1 U 2/LAKANA(N)046893 U KYWAN KYAUNG
BTT AYE AYE KHAING Daw 12/AUKATA(N)104434 DAW KHI KYI
DGN KYAW SWE U 12/KAMAYA(N)005652 U LU TIN
DGN WIN HTING U 14/MAAHPA(N)005690 U KYAW KHIN
BTT YE HTUT U 12/THAKATA(N)014689 U SAN MYINT
DGN WAI YAN YE MYINT U 12/MAYAKA(N)152677 U YE MYINT
BTT SEIN SEIN MYINT Daw 9/MAHTANA(N)006910 DAW OHN MYINT
DGN AYE THEIN+1 U 11/SATANA(N)033594 U BO THEIN
MDY TIN TIN AUNG Daw 5/YAMAPA(N)001840 U MYINT AUNG
BTT YE LINN U 12/BAHANA(N)004707 U HLA YE NAUNG
DGN HLA MYO KYING U 7/KAWANA(N)109282 U SOE THEIN
DGN MYINT THAN Daw 14/HATHTA(N)04447 U PHOE SAW
BTT AYE AYE KHAING Daw 10/MALAMA(N)021179 U NGWE KHAING
BTT SOE WIN KAING U 8/SAPAWA(N)047603 U MYAT SAW
NPT KYAW MIN U S/RGN-002368 U MAY DI YAR
DGN YE MYINT U 12/MAYAKA(N)081126 U THAN AUNG
BTT KHIN MAR LWIN Daw 12/SAKHANA(N)020781 U MYINT THEIN
BTT KYAW SWAR HLAING U 14/DANAPHA(N)100998 U THAN HLAING
NPT KYI HTWE U 12/THAGAKA(N)051056 U TUN PHAY
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္