အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
DGN KHIN MAUNG LWIN+1 U 12/OOKATA(N)057376 U SEIN LWIN
BTT HLA HLA KYI Daw 12/LAMATA(N)020325 U BA SHWE
BTT KHIN MYO NAING Daw 12/BAHANA(N)032568 U NYUNT SAIN
BTT THURA ZAW U 12/DAGANA(N)017284 U THAR ZAN
DGN HNIN OO Daw 12/MAYAKA(N)112416 U TUN SEIN
DGN THAT NAING U 14/MAMANA(N)167788 U SHWE LON
DGN SAME WAR MOE U 5/YAMAPA(N)004795 U KHIN MG KO
DGN SANDAR TUN Daw 12/YAKANA(N)030664 U TUN YIN
NPT WIN MYINT LAY U 12/LAKANA(N)013115 U MG WIN
DGN POE PHYU PHYU BO Daw 12/SAKHANA(N)071452 U AUNG MYINT
MDY MIN LWIN U 12/MAYAKA(N)004398 U THEIN LWIN
BTT SAW ZAW MIN AYE U 7/PAKHANA(N)113551 U TIN MG AYE
BTT EI PHONE MO Daw 12/THALANA(N)096935 U TUN TUN WIN
BTT AUNG MYINT U 10/THAPHAYA(N)027896 U HLA TIN
DGN YI YI TUN Daw 12/OUKATA(N)101649 U TIN TUN
BTT MYAT PANN HMONE WIN Daw 12/YAKANA(N)074013 U MYO WIN
DGN AYE AYE Daw 12/MAYAKA(N)061956 U NYO GYI
MLM AUNG PHYO HTWE U 10/MALAMA(N)195120 U PHAY TIN
DGN WIN THEIN U 11/SATANA(N)003173 U HLA THAN
BTT TUN TUN WIN Daw 7/PHAMANA(N)020493 U THAUNG
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္