အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
BTT YIN MIN HTWE U 6/PALANA(N)003313 U TIN NGWE
BTT KYAW WIN U 9/MAKHANA(N)008625 U KYI
BTT HAY MAN KYAW Daw 7/MANYANA(N)106105 U KYAW THAN
NPT AYE AYE MU Daw 12/BATAHTA(N)014369 U MYINT THEIN
BTT HLA MYO U 12/LATHANA(N)001151 U KYI NGWE
DGN KHIN MAUNG KYI U 8/YASAKA(N)114918 U MYA MAUNG
DGN PYAE SONE KYAW WIN U 13/TAKANA(N)155849 U KYAW WIN
BTT HTAY HTAY TIN Daw 12/PABATA(N)008903 U YE TUN
DGN MERCY DIM LAM CING Daw 12/MAYAKA(N)004675 U WILLIAM DIM DO LI
DGN THU ZAR Daw 9/TATHANA(N)159812 U OHN MAUNG
BTT THU REIN WIN U 12/YaPATHA(N)028760 U TIN WIN
DGN EI PHYU PHYU KHIN Daw 12/OOKAMA(N)216964 U HTAY MYINT
DGN TIN MAR LIN Daw 12/LAMATA(N)002974 U TIN NGWE
BTT EI EI SWE U 14/PATHANA(N)185155 U MYINT SWE
NPT NANN KHAM YONE Daw 12/YAKANA(N)007897 U SAI LATE
BTT THAN HTAY Daw 14/LAPATA(N)176793 U NYEIN MG
DGN DAM KHUA NANG U 4/HAKHANA(N)004588 U LIAN GO
MTN AUNG MYINT THEIN U 14/BAKALA(N)227096 U MYINT AUNG
DGN HTOO AUNG U 12/DAGATA(N)046831 U THEIN AYE
BTT YE KYAW KYAW OO U 14/DADAYA(N)094635 U THAN SHWE
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္