အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ျပည္႕မွီေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရွိ စုေဆာင္းေငြစာရင္းမ်ား

         
BRANCH NAME GENDER NRC NO. FATHER'S NAME
DGN KHIN ZAR SHEIN Daw 12/TAMANA(N)026856 U TIN MYINT
DGN AUNG PYAE SONE TUN U 12/MAGADA(P)000028 U NAY WIN
BTT SAN SAN WIN Daw 12/THALANA(N)015089 U THEIN PAE
DGN KYAW THURA U 5/SAKANA(N)004827 U TIN
BTT THAN THAN NWE Daw 11/KATANA(N)139886 U KAR CHAE
BTT YI YI MYINt Daw 12/ThaGaKa(N)128666 U MYA Mg
BTT AYE AYE MAW Daw 12/MAYAKA(N)074897 U TOTE GYI
BTT THEIN WIN U 12/DAGANA(N)013511 U AUNG Thein
BTT THIN THIN SWE Daw 10/MALAMA(N)083950 U SHIN HAW
BTT ZAW WIN U 8/ThaYaNa(N)097898 U Nyunt Mg
BTT SOE THAN U 12/MABANA(N)016463 U YAN BAW
BTT YEE YEE LWIN Daw 12/KATANA(N)002524 U MG THEIN
BTT PYAY KYAW U 12/DAGANA(N)007695 U PAE THAN
BTT THANT ZIN U 12/OUKATA(N)055675 U SHWE TIN
BTT THAUNG TIN U 11/SATANA(N)003530 U THAUNG NYUINT
BTT THET PYINN U 8/TATAKA(N)131591 U MG MG AYE
DGN THEIN SOE U 12/BAHANA(N)060900 U PWAR
BTT WAH WAH WIN Daw 12/YAKANA(N)045450 U MG MG KYI
DGN MAUNG PHYU U 11/SATANA(N)031359 U TUN AUNG KYAW
DGN TIN MG WIN U 14/KALANA(N)036439 U KYAW
 

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္