မင္းမဟာအိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ကုမၸဏီလီမိတက္

Minmahar Real Estate Service
http://www.minmaharmyanmar.com/

ဤကုမၸဏီ၏ Link =>
www.imyanmarhouse.com/minmahar-real-estate-service

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

130

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

205

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

335